• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/adaletplatformu
  • https://www.twitter.com/adaletplatformu

"namuslularda en az namussuzlar kadar cesur olmalı" adaletsizliğe-zulme sessizlik belhumadallıktır-beyinsizliktir

 İSTANBULCUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

(250.Maddeye Göre Özel Yetkili)

Konu: TedbirTalebli Suç Duyurusu

Şüpheliler:
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 29Üyesi, İncelemeyle tesbit edilecek şüpheliler

Müşteki: Adem ÇEVİK, (TC No:12409824156)
               Toros Sk. 17/14 SıhhıyeAnkara Tel.05322467411
www.adaletplatformu.net

Açıklamalar:
Ergenekon hakimlerine soruşturma açmadan ve Ceza mahkumiyeti yokken YargıtayHukuk Genel Kurulu ve 4. Hukuk Dairesi; Anayasaya, yasalara, kanunlara veictihadlara aykırı olarak yapılan HUKUKSUZ taraflı-nefsi-kinle ve aleni olmayanyargılama neticesinde Hakimlere verilen tazminat cezasıyla ALENEN ERGENEKONSİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM-YATAKLIK YAPARAK SUÇA İŞTİRAK, DARBECİLİK, ADİLYARGILAMAYI ETKİLEME, MAHKEMELERE EMİR-TALİMAT VERME SUÇU İŞLENMİŞTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 79 yıllık içtihatla ceza hâkimliğini bitiremeye çalışıyor. Yüksek yargı süratle irtifa kaybetmeye devam ediyor. Kaosçıkararak Öcalandan yararlanarak Yargıtay Başkanı olabilmek için alenenanayasa, hukuk, kanunlar ve Milli İradeyi yok sayan uygulamalar var. Yargıtayda3 yıldır bekleyen dosyalar olmasına rağmen ESTÖ Tutuklusu Haberal'a ayrıcalıkalenen ayrımcılıktır. Yargıtay HSYK Danıştay TSK ve AYM görevlerini adaletliyapsaydı 17bin faili meçhul olmayacak ve 3trilyon dolarımız çöpe gitmeyecekti.Bu kurumlardaki Darbeciler açığa alınarak temizlenmeden adalet olmaz.
Hâkim bağımsızlığı ve teminatı, bizzatDanıştay ve Yargıtay'ın gölgesi altında eziliyor.
Hâlbuki bunun için öncelikle örnek olması gereken onlar. Adı üzerinde 'yüksekhâkim' değiller mi?
Ama tuhaf ki bizde yükseklere çıkıldıkça adalet nefes darlığı çekiyor.
Mehmet Haberal'i tutuklaması sebebiyle hukuksuz bir şekilde tazminata mahkûmedilen hâkimlerin yaptıkları ne?
Terör örgütü kurmak ve yönetmekten sanık Haberal'ın tutukluluğunun devamınakarar vermek.
Tutuklama, yakalama, arama, el koyma, gözaltına alma gibi işlemlerin hepsine'ceza yargılaması'nda 'koruma tedbirleri' denir.
Ceza yargılaması diyorum çünkü Mehmet Haberal'ın tutuklanması ve tutukluluğunundevamı işlemi, hukuk yargılaması değil ceza yargılaması içindedir.
Ceza yargılamasında 'koruma tedbirleri'nden oluşan mağduriyetlerden dolayıhaklarını aramak isteyenlerin muhatabı hâkim-savcı değil devlettir. (CMK.141-142)
Yani tutuklama tedbirinden dolayı mağdur olan kişilerin maddi ve manevi zararlarınıdevletten isteyebilecekleri açık bir şekildebelirtilmiştir.
Daha önce 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere TazminatVerilmesi Hakkında Kanun'da düzenlenmiş olan bu konu, yeni CMK'dadüzenlenmiştir.
Hukuk hâkimlerinin (tazmini) sorumluluğunu düzenleyen HUMK. 573. maddedekullanılan 'hâkim' tabirinin içine ceza hâkimlerinin de girdiği neredençıkarılıyordu?
İşte o 79 yıllık, 25.3.1931 tarihli içtihadı birleştirme kararından.
Ama artık yürürlükteki yeni Ceza Yargılaması Kanunu var ve bu kanunda cezayargılamasındaki mağduriyetlerin sorumlusu ve bu mağduriyetin nasılgiderileceği açıkça belirtilmiş.
Yani artık bu hususta netlik taşıyan yeni ve özel bir kanun var.
Üstelik ceza yargılamasında koruma tedbirlerinden doğan mağduriyetleri açıkçadüzenleyen 'sonraki kanun' var
Yani Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 1931 tarihli içtihada ve hakikatte hukukhâkimlerinin sorumluluğunu düzenleyen HUMK. 573. maddeye dayanamaz.
Ne zamandan itibaren dayanamaz?
Yeni CMK'nın yürürlük tarihi olan 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren.
Bu tarihten itibaren 'ceza yargılaması'ndaki koruma tedbirlerinden dolayı hukukmahkemelerinde hâkimler aleyhine tazminat davası açılamaz.
Artık bu konuda görevli mahkemeler ağır ceza mahkemeleridir.
Ayrıca, tutuklama tedbirinden mağdur olduklarını düşünen sanıklar, CMK. 141 ve142. maddelerine göre ağır ceza mahkemelerinde de dava açabilirler.
Üstelik bu da bir tazminat davası.
Diyelim ki davayı kazandılar ve tazminatı ödeyen devlet  hâkimi kusurlu görüp rücu ettirdi. (CMK.143)Yani tazminatı ondan istedi.Bu durumda ceza hâkimi aynı olaydan dolayı iki kere mahkûm olmuş olacaktır. Budurumu hiçbir hukuk nizamı kabul etmez.
ÜstelikYargıtay, Anayasa'nın mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen 138 ve hâkimteminatını düzenleyen 139. maddesini çiğnemiştir.
O79 yıllık içtihadı birleştirme kararı da Anayasa'nın bu maddelerine aykırı.
Ve 5 imzalı kurul raporuna aykırı ve şaibeli bir tek tabip raporuna dayanarakiçtihat edilemez.
16 Ekim 2009 tarihinde Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığıtarafından tedavisinin ayakta yapılabileceğine ilişkin 5 uzmandoktor (4'ü profesör, 1'i doçent) tarafından oluşturulan rapor ErgenekonSavcısı Mehmet Ali Pekgüzel'e, bir sene sonra yani 28 Ekim 2010 tarihindegeldiği için Söz konusu raporu mahkemeden gizleyen ilgililer hakkında suçduyurusunda bulunulmuştu.

Kaldı ki Haberal cezaevinde değil hastanede. Özgür de olsa hastanedeolmayacak mı?
Zarar nerede?

Fotokopi üzerinden karar verilemeyeceğini tüm mahkemelere Yargıtay öğretmedimi?
Yargıtay CGK, 14.10.2008 tarihinde eski HSYK Başkan Vekili Ergül Güryel'inoğlunun örgüt kurmak suçundan yargılandığı davada fotokopi üzerinden davagörülmeyeceğini belirtmiş, 7. ve 9. Ceza dairelerininde aynı yönde istikrarlıkararları olmuştu
Ne zaman değişti Yargıtay'ın tutumu? Cihaner davasında.
Fotokopilerden kendi adaletlerini çıkardılar. Şu haliyle HUMK. 573, özellikleceza hâkimleri açısından Anayasa'nın 138 ve 139. maddesine aykırı duruyor.
Konu,Anayasa Mahkemesi'ne ve AİHM'e götürüldüğünde verilen tazminatı YHGK üyeleriödemelidir
Yargıtaybu kararından dönmezse ceza yargılamasını bitirmiş olur.
Tazminatamahkûm edilen hâkimler, hem tazminat kararını veren Yargıtay 4. HD hem de buhukuksuz kararı onayan YHGK üyelerine tazminat davası açmalılar.

Suçlar: Anayasa'nınmahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen 138 ve hâkim teminatını düzenleyen 139.maddesini ve 10.maddesini alenen ihlali, Ceza Muhakemeleri Kanununun 141.ci ve142. maddesi ihlali,TCK 257.ci maddesi ihlali. Yürütülen davaya açıkca müdaheleederek mahkemlere emir-talimat vermek, Anayasal düzeni değiştirmek ve uygulamak, Anayasal düzenideğiştirmeye teşebbüs edenlere ve terör örgütü kuranlara-yönetenlere yardım veteröre yataklık yapmak, suça irtirak etmek, Suçu-suçluyu övmek, Yargılamafaaliyetlerini engellemek, Adil yargılamayı etkilemek, Görevi ihmal ve görevialenen kötüye kullanmak. Darbeye teşebbüs, Yasama organı milli iradenintecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı kanunları uygulamayarakTBMM faaliyetlerini engellemek, 309 ve 311. madde ihlali,
Anayasa'nınöngördüğü düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ,tehdit, Meclisemuhtıra vermek, Yargıya emir talimat vermek, TBMM’ye emir-talimat vermek, halkıkin-nefret düşmanlığa sevketmek, terör örgütü üyelerini ve savunanlarınıyargılayanlara gözdağı vermek tehdit etmek dolayısıyla halkın adaletten-askerlikten soğumasına sebebiyet verilmesi nedeniyle milletin vergi vermemesinesebebiyet, mobbing, nüfuz kullanarak rant sağlamak, çıkar amaçlı suç örgütüüyeliği, inanca ve kutsal değerlere alenen hakaret edenleri, kaos çıkaranlarıve teröre yardım-yataklık yaparak suça iştirak edenlerin yargılamasına açıkcamüdahele etmek, anayasayı, hukuku ve uluslararası insan hakları anlaşmalarınıtanımamak, suç uydurmak, terör örgütü ergenekona yargı desteği sağlamak, Terörörgütü propagandası yapan İşci Partisi ve CHP'ye karşı kanunları uygulamamak veonların yargıda siyasi sözcülüğünü yapmak, siyaset yapmak, adalete olan güvenikaybettirmek, Bağımlı ve taraflı kararlar vermek.

Deliller/Tanıklar:Tüm hukuki ve yasaldeliller ve tanıklar. bilahere sunacağım deliller. Zaman 29.9.2010,1.ve12.sayfa, Zaman 10Kasım http://ergenekon.ws/mansetgoster.asp?haber_no=2467 http://ergenekon.ws/mansetyazdir_tek.asp?haber_no=2498http://ergenekon.ws/mansetara_act.asp?aranacak=yargittazmin

Netice_i Taleb: Yukarıda izah edildiği gibi açıkca bir hukuksuzlukkanunsuzluk ve yasa tanımazlık ortaya koyarak ALENEN ERGENEKON SİLAHLI TERÖRÖRGÜTÜNE YARDIM-YATAKLIK YAPARAK SUÇA İŞTİRAK ve DARBECİLİK SUÇU İŞLEYENYargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyelerinden 29 ÜYE Haberali yargılayanlaratazminata hükmedenler ve Yargıtay 4. Hukuk DaireÜyeleri Yürütülmekte olan birdavaya açıkca müdahalede bulunarak görevi kötüye kulanmışlardır.

Anayasa'nın mahkemelerin bağımsızlığınıdüzenleyen 138 ve hâkim teminatını düzenleyen 139. maddesini alenen ihlali,Ceza Muhakemeleri Kanununun 141 ve142. Ve TCK'nın 257. maddesi ihlali, Anayasaldüzeni değiştirmek ve uygulamak, Suçu-suçluyu övmek, Yargılama faaliyetleriniengellemek, Adil yargılamayı etkilemek, zorla Anayasa'nın öngördüğü düzeninfiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs suçlarınınyanısıra teröre yardım-yataklık suçuna iştirak suçu da işleyen tüm şüphelilerinacilen tüm telefon kayıtlarının ve Ergenekon ile illiyet bağlarının incelenerekmahkemenizce cezalandırılmalarını, veya anayasanın 148. maddesine göre YüceDivana sevkedilmelerini, bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını kaybettikleriiçin de yargılama esnasında TEDBİREN açığa alınmalarını, azl edilmelerini veyaemekliye sevkedilmelerini darbecilikden,adaletsizlikten,kaosdan ve terördenrantlanan şüphelilerin malvarlıklarına da el konulmasını arz ve taleb ederim.25.11.2010 Adem ÇEVİK 1337 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret159388