• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/adaletplatformu
 • https://www.twitter.com/adaletplatformu
 • saat.14.29 Beşiktaş Suçduyurusu - 25/11/2010
 •  

   

  İSTANBULCUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA
  (250.Maddeye Göre Özel Yetkili)

  Konu: TedbirTalebli Suç Duyurusu

  Şüpheliler:
  Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 29Üyesi, İncelemeyle tesbit edilecek şüpheliler

  Müşteki: Adem ÇEVİK, (TC No:12409824156)
                 Toros Sk. 17/14 SıhhıyeAnkara Tel.05322467411
  www.adaletplatformu.net

  Açıklamalar:
  Ergenekon hakimlerine soruşturma açmadan ve Ceza mahkumiyeti yokken YargıtayHukuk Genel Kurulu ve 4. Hukuk Dairesi; Anayasaya, yasalara, kanunlara veictihadlara aykırı olarak yapılan HUKUKSUZ taraflı-nefsi-kinle ve aleni olmayanyargılama neticesinde Hakimlere verilen tazminat cezasıyla ALENEN ERGENEKONSİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM-YATAKLIK YAPARAK SUÇA İŞTİRAK, DARBECİLİK, ADİLYARGILAMAYI ETKİLEME, MAHKEMELERE EMİR-TALİMAT VERME SUÇU İŞLENMİŞTİR.

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 79 yıllık içtihatla ceza hâkimliğini bitiremeye çalışıyor. Yüksek yargı süratle irtifa kaybetmeye devam ediyor. Kaosçıkararak Öcalandan yararlanarak Yargıtay Başkanı olabilmek için alenenanayasa, hukuk, kanunlar ve Milli İradeyi yok sayan uygulamalar var. Yargıtayda3 yıldır bekleyen dosyalar olmasına rağmen ESTÖ Tutuklusu Haberal'a ayrıcalıkalenen ayrımcılıktır. Yargıtay HSYK Danıştay TSK ve AYM görevlerini adaletliyapsaydı 17bin faili meçhul olmayacak ve 3trilyon dolarımız çöpe gitmeyecekti.Bu kurumlardaki Darbeciler açığa alınarak temizlenmeden adalet olmaz.
  Hâkim bağımsızlığı ve teminatı, bizzatDanıştay ve Yargıtay'ın gölgesi altında eziliyor.
  Hâlbuki bunun için öncelikle örnek olması gereken onlar. Adı üzerinde 'yüksekhâkim' değiller mi?
  Ama tuhaf ki bizde yükseklere çıkıldıkça adalet nefes darlığı çekiyor.
  Mehmet Haberal'i tutuklaması sebebiyle hukuksuz bir şekilde tazminata mahkûmedilen hâkimlerin yaptıkları ne?
  Terör örgütü kurmak ve yönetmekten sanık Haberal'ın tutukluluğunun devamınakarar vermek.
  Tutuklama, yakalama, arama, el koyma, gözaltına alma gibi işlemlerin hepsine'ceza yargılaması'nda 'koruma tedbirleri' denir.
  Ceza yargılaması diyorum çünkü Mehmet Haberal'ın tutuklanması ve tutukluluğunundevamı işlemi, hukuk yargılaması değil ceza yargılaması içindedir.
  Ceza yargılamasında 'koruma tedbirleri'nden oluşan mağduriyetlerden dolayıhaklarını aramak isteyenlerin muhatabı hâkim-savcı değil devlettir. (CMK.141-142)
  Yani tutuklama tedbirinden dolayı mağdur olan kişilerin maddi ve manevi zararlarınıdevletten isteyebilecekleri açık bir şekildebelirtilmiştir.
  Daha önce 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere TazminatVerilmesi Hakkında Kanun'da düzenlenmiş olan bu konu, yeni CMK'dadüzenlenmiştir.
  Hukuk hâkimlerinin (tazmini) sorumluluğunu düzenleyen HUMK. 573. maddedekullanılan 'hâkim' tabirinin içine ceza hâkimlerinin de girdiği neredençıkarılıyordu?
  İşte o 79 yıllık, 25.3.1931 tarihli içtihadı birleştirme kararından.
  Ama artık yürürlükteki yeni Ceza Yargılaması Kanunu var ve bu kanunda cezayargılamasındaki mağduriyetlerin sorumlusu ve bu mağduriyetin nasılgiderileceği açıkça belirtilmiş.
  Yani artık bu hususta netlik taşıyan yeni ve özel bir kanun var.
  Üstelik ceza yargılamasında koruma tedbirlerinden doğan mağduriyetleri açıkçadüzenleyen 'sonraki kanun' var
  Yani Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 1931 tarihli içtihada ve hakikatte hukukhâkimlerinin sorumluluğunu düzenleyen HUMK. 573. maddeye dayanamaz.
  Ne zamandan itibaren dayanamaz?
  Yeni CMK'nın yürürlük tarihi olan 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren.
  Bu tarihten itibaren 'ceza yargılaması'ndaki koruma tedbirlerinden dolayı hukukmahkemelerinde hâkimler aleyhine tazminat davası açılamaz.
  Artık bu konuda görevli mahkemeler ağır ceza mahkemeleridir.
  Ayrıca, tutuklama tedbirinden mağdur olduklarını düşünen sanıklar, CMK. 141 ve142. maddelerine göre ağır ceza mahkemelerinde de dava açabilirler.
  Üstelik bu da bir tazminat davası.
  Diyelim ki davayı kazandılar ve tazminatı ödeyen devlet  hâkimi kusurlu görüp rücu ettirdi. (CMK.143)Yani tazminatı ondan istedi.  Bu durumda ceza hâkimi aynı olaydan dolayı iki kere mahkûm olmuş olacaktır. Budurumu hiçbir hukuk nizamı kabul etmez.
  ÜstelikYargıtay, Anayasa'nın mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen 138 ve hâkimteminatını düzenleyen 139. maddesini çiğnemiştir.
  O79 yıllık içtihadı birleştirme kararı da Anayasa'nın bu maddelerine aykırı.
  Ve 5 imzalı kurul raporuna aykırı ve şaibeli bir tek tabip raporuna dayanarakiçtihat edilemez.
  16 Ekim 2009 tarihinde Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığıtarafından tedavisinin ayakta yapılabileceğine ilişkin 5 uzmandoktor (4'ü profesör, 1'i doçent) tarafından oluşturulan rapor ErgenekonSavcısı Mehmet Ali Pekgüzel'e, bir sene sonra yani 28 Ekim 2010 tarihindegeldiği için Söz konusu raporu mahkemeden gizleyen ilgililer hakkında suçduyurusunda bulunulmuştu.

  Kaldı ki Haberal cezaevinde değil hastanede. Özgür de olsa hastanedeolmayacak mı?
  Zarar nerede?

  Fotokopi üzerinden karar verilemeyeceğini tüm mahkemelere Yargıtay öğretmedimi?
  Yargıtay CGK, 14.10.2008 tarihinde eski HSYK Başkan Vekili Ergül Güryel'inoğlunun örgüt kurmak suçundan yargılandığı davada fotokopi üzerinden davagörülmeyeceğini belirtmiş, 7. ve 9. Ceza dairelerininde aynı yönde istikrarlıkararları olmuştu
  Ne zaman değişti Yargıtay'ın tutumu? Cihaner davasında.
  Fotokopilerden kendi adaletlerini çıkardılar. Şu haliyle HUMK. 573, özellikleceza hâkimleri açısından Anayasa'nın 138 ve 139. maddesine aykırı duruyor.
  Konu,Anayasa Mahkemesi'ne ve AİHM'e götürüldüğünde verilen tazminatı YHGK üyeleriödemelidir
  Yargıtaybu kararından dönmezse ceza yargılamasını bitirmiş olur.
  Tazminatamahkûm edilen hâkimler, hem tazminat kararını veren Yargıtay 4. HD hem de buhukuksuz kararı onayan YHGK üyelerine tazminat davası açmalılar.

  Suçlar: Anayasa'nınmahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen 138 ve hâkim teminatını düzenleyen 139.maddesini ve 10.maddesini alenen ihlali, Ceza Muhakemeleri Kanununun 141.ci ve142. maddesi ihlali,TCK 257.ci maddesi ihlali. Yürütülen davaya açıkca müdaheleederek mahkemlere emir-talimat vermek, Anayasal düzeni değiştirmek ve uygulamak, Anayasal düzenideğiştirmeye teşebbüs edenlere ve terör örgütü kuranlara-yönetenlere yardım veteröre yataklık yapmak, suça irtirak etmek, Suçu-suçluyu övmek, Yargılamafaaliyetlerini engellemek, Adil yargılamayı etkilemek, Görevi ihmal ve görevialenen kötüye kullanmak. Darbeye teşebbüs, Yasama organı milli iradenintecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı kanunları uygulamayarakTBMM faaliyetlerini engellemek, 309 ve 311. madde ihlali,
  Anayasa'nınöngördüğü düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ,tehdit, Meclisemuhtıra vermek, Yargıya emir talimat vermek, TBMM’ye emir-talimat vermek, halkıkin-nefret düşmanlığa sevketmek, terör örgütü üyelerini ve savunanlarınıyargılayanlara gözdağı vermek tehdit etmek dolayısıyla halkın adaletten-askerlikten soğumasına sebebiyet verilmesi nedeniyle milletin vergi vermemesinesebebiyet, mobbing, nüfuz kullanarak rant sağlamak, çıkar amaçlı suç örgütüüyeliği, inanca ve kutsal değerlere alenen hakaret edenleri, kaos çıkaranlarıve teröre yardım-yataklık yaparak suça iştirak edenlerin yargılamasına açıkcamüdahele etmek, anayasayı, hukuku ve uluslararası insan hakları anlaşmalarınıtanımamak, suç uydurmak, terör örgütü ergenekona yargı desteği sağlamak, Terörörgütü propagandası yapan İşci Partisi ve CHP'ye karşı kanunları uygulamamak veonların yargıda siyasi sözcülüğünü yapmak, siyaset yapmak, adalete olan güvenikaybettirmek, Bağımlı ve taraflı kararlar vermek.

  Deliller/Tanıklar:Tüm hukuki ve yasaldeliller ve tanıklar. bilahere sunacağım deliller. Zaman 29.9.2010,1.ve12.sayfa, Zaman 10Kasım http://ergenekon.ws/mansetgoster.asp?haber_no=2467 http://ergenekon.ws/mansetyazdir_tek.asp?haber_no=2498http://ergenekon.ws/mansetara_act.asp?aranacak=yargittazmin

  Netice_i Taleb: Yukarıda izah edildiği gibi açıkca bir hukuksuzlukkanunsuzluk ve yasa tanımazlık ortaya koyarak ALENEN ERGENEKON SİLAHLI TERÖRÖRGÜTÜNE YARDIM-YATAKLIK YAPARAK SUÇA İŞTİRAK ve DARBECİLİK SUÇU İŞLEYENYargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyelerinden 29 ÜYE Haberali yargılayanlaratazminata hükmedenler ve Yargıtay 4. Hukuk DaireÜyeleri Yürütülmekte olan birdavaya açıkca müdahalede bulunarak görevi kötüye kulanmışlardır.

  Anayasa'nın mahkemelerin bağımsızlığınıdüzenleyen 138 ve hâkim teminatını düzenleyen 139. maddesini alenen ihlali,Ceza Muhakemeleri Kanununun 141 ve142. Ve TCK'nın 257. maddesi ihlali, Anayasaldüzeni değiştirmek ve uygulamak, Suçu-suçluyu övmek, Yargılama faaliyetleriniengellemek, Adil yargılamayı etkilemek, zorla Anayasa'nın öngördüğü düzeninfiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs suçlarınınyanısıra teröre yardım-yataklık suçuna iştirak suçu da işleyen tüm şüphelilerinacilen tüm telefon kayıtlarının ve Ergenekon ile illiyet bağlarının incelenerekmahkemenizce cezalandırılmalarını, veya anayasanın 148. maddesine göre YüceDivana sevkedilmelerini, bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını kaybettikleriiçin de yargılama esnasında TEDBİREN açığa alınmalarını, azl edilmelerini veyaemekliye sevkedilmelerini darbecilikden,adaletsizlikten,kaosdan ve terördenrantlanan şüphelilerin malvarlıklarına da el konulmasını arz ve taleb ederim.25.11.2010 Adem ÇEVİK 

  Duyuru Arşivi

 • #Öleceksin #ÖlmedenÖlün Hepimiz Ölecek Yaştayız #YaşayanKuran #ResulAllahınVefatYıldönümü #8Haziran #Vuslatİftarı FatihCami http://goo.gl/1acFLb
 • #Zekat #Fitre #Kumanya #infaklarinizaTalibiz @ZekatPlatformu @MuhacirBirligi @Turkistan1ligi @BiladusSAM @iYiorgTR @AdaletPlatformu #İnsan8 #Bakara261
 • iş bankasındaki chp hissesi diyanete devir edilmelidir. #CHP_GASPserbest#İŞbankHilafetParasıylaKurulduDD #AdemÇevike3YILhapis 6 Aralık #31ACM Saat10
 • #TürkistanKonferansı #13Mayıs CUMA akŞAM Saat20.30’da Holiday lnn Otel’de PazarTekke Tramway Durağı @Turkistan1ligi http://www.turkistanbirligi.org/?
 • TÜRKİSTANFORUMU ve BASIN AÇIKLAMASI 5/5/5 #VARoluşSAVAŞIMIZ #ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde
 • @kuveytturk-#SuriyeyeYardımYapanDerneklereHesapAçılmıyor!-#YönetimKuruluÜyeleriTürkiyeliDeOlsaSuriy
 • BasınBülteni #İmzala #DilekçeVer #TarihineSahipÇık #İlkMeclisBinasıMisakıMilliMüzesiOlsun ilk TBMM İşgalden Kurtulsun. Misakı-Milli Belgesi’nin İmzala
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #VARoluşSAVAŞIMIZ#ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde 5.TÜRKİSTAN KAN AĞLIYOR FORUMU 5 Mayıs 2016 Saat:5 İstanbul Fâtih Türkistan Birliği Muhacir
 • #KeşşafTefsiriOKUmaları #HadisDersi #HarunÜnal HERCumartesi Saat14 Türkçe Saat15 Arapça Fatih AtikAli FevzipaşaCd126 @KurtuluşKuranda AdaletPlatformu
 • BASIN AÇIKLAMASI TÜRKİSTAN iFTARI 7 Temmuz Salı Saat:19 Zeytinburnu Kaymakamlik Önü www.TurkistanBirligi.org *10 Temmuz Cuma Namazı’nda Fatih Camiide
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. 9 Temmuz 2015 Perşembe çağlayan Adliyesi 31. Asliye ceza “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” AdemÇEVİK
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. SALI SAAT.11 ankara-mersin-denizli-bolvadin-ordu basınaçıklama “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” Fin
 • suç duyurusu / basın açıklaması. 20aralık saat:11 çağlayan Ergenekoncuların Mahkeme işgaline
 • Hükümet Üyelerine Suç Duyurusu ve Basın Açıklaması 12 Aralık Saat 12.00 İstanbul Çağlayan Adliyesi Başörtüsü kamuda, İHL haric Okullarda yasak....
 • Basın Açıklaması , suç duyurusu ve mahkeme 27 Eylül Perşembe saat:12, Çağlayan Adliyesi, Silahlı Terör Örgütlerini savunan, tüccar CHPye suç duyur
 • Kurtuluş Kur’anda Platformu Basın Bülteni MEB’DEN MİLLET İRADESİNE İPOTEK! MEB’den SKANDAL KUR’AN YASAĞI! 30 Mart 2012 tarihinde 6287 sayılı
 • Özbekistan Diktatörlüğü'nün 23. Yılında Andican Katili Kerimov'u Lanetliyoruz. 1 Eylül 2012 cumartesi saatÖzbekistan Konsolosluğu önü
 • İnsanlığa Karşı Suç İşleyen Suriye Diktatörü Katil Esat'ın Destekcisi Suç Ortağı AhmediNecata UYARI Mektubu 30AğustosSaat12 İranKonsolosluğu hucurat9
 • Soykirim sucu isleyen Suriye Baas Diktatörü Katil Esatı Lanetlemek ve destekcilerini Protesto etmek için; 4 Agustos Cumartesi Saat:13'de istanbul ANK
 • PROTESTOYA DAVET - KUMKAPI GUANTANAMO OLMASIN! HÜKÜMET MUHACİRLERİ ÖLÜME GÖNDERİYOR... CİNAYETE KARŞI SESSİZLİK DİLSİZ ŞEYTANLIKTIR... MUHACİRLER PL
 • Özbek Aile BUGÜN Ölüme Gönderiliyor Cinayete Ortak Olmamak ve Dilsiz Şeytan Olmaktan kurtulmak için Çağrı... Özbekler Birliği Basın Açıklaması...
 • 9 Haziran yarın Saat.11.55'de SultanAhmed Adliyesine Kur'an yasak kitap kanununu çıkaranlar hakkında Kur'ana-Allah'a ve Müslimanlara hakaretten suçlu
 • 367 krizi mimarı Başbuğa suçduyuru 7haziran saat12 beşiktaşADLiyesi
 • TSK'nın TBMM'yi İŞGALİNİ LANETLEME ve BASIN AÇIKLAMASI 27 MAYIS SAAT.10 MECLİSİ-MEBUSAN-İST.
 • “ O DİLEKÇEYİ BEN VERMEDİM” hürriyet ve habertürke iftira davası 6ARALIK bakırköy 2.asliyeceza 2011/163
 • Hilal Tv'deyiz 16 Nisan Saat:19 Anahaber
 • canlıyanın bugun 14 nisan saat.16 ülketv kanala saat.16.30 cemtv 17.30
 • BALYOZ MUHTIRASINA SUÇ DUYURUSU ve TSK'YA MİLLETTEN ÜLTİMATOM 8 Nisan Cuma Saat:14 Beşiktaş Adliyesi
 • 28 şubata ve 12 eylüle suç duyurusu. tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. 28şubat saat.11.40 istanbul adliyesi
 • Yarsav Eski Başkanı'nın Adalet platformu başkanı Adem ÇEVİK'e tazminat davası 15KASIM ankara 15. asliye hukuk mahkemesi 2010-414 ŞİZOFRENİK DARBECİLER
 • BalyozaTSK desteğine ve Mahkemeye Baskıya suç duyurusu 21 Şubat 2011SAAT:11 Beşiktaş Adliyesi http://balyozalanet.blogspot.com/
 • yarsav birliği olur geredeliler "BİRLİĞİ" olamaz "birliği" davası 17nisan üsküdar 2.asliye hukuk
 • ölümü hatırlatma davası 7 nisan çorum 1. sulh ceza
 • Sinan Alp Ocak emrindeki damlapetrol Gasp Çetesi davası 11 mart 2011 saat:10 şişli 13.asliye ceza mahkemesi
 • Tansel Çölaşan’ın halkın %58ine sapıklık=dalalet, ihanet hakarereti davası 58TL 42 kuruşluk tazminat davası 26EKİM ankara 1.SULhukuk HATAY 1.SULHCEZA
 • CHP'nin ALLAHA, İslama ve Hristiyanlara hakareti yani rahibe afişi davası 25 Ekim Küçükçekmece 2. Sulh Ceza
 • “Şeytanın Avukatımısın AKP'Lİ metindemirbilekEDavası” 13 aralık Gerede sulhceza 2009-464
 • TuzKoktuDAVAsı 15 ŞUBAT 2012 Ankara 5. SulhCeza
 • 2.2.2 DANIŞTAY ÖNÜNDE ALLAHA ve MİLLETE SAVAŞ AÇAN tüm LANETLİLERİ LANETLEYECEĞİZ. dilsizşeytan ve belhümadal olmamak için lanetleyeceğiz...
 • 28şubat 12mart 27nisan 27mayıs 12EY GENELKURMAYBAŞBAKANLIK ÖNÜNDE ALLAHA CAMİLERE VE MİLLETE SAVAŞ AÇANLARI, DARBECİLERİ, BALYOZCULARI LANETLEYECEĞİZ
 • saat.14.29 Beşiktaş Suçduyurusu
 • bugün kanala günortası saat.12.30 programındayız
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.facebook.com/adaletplatformu
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.ergenekon.ws www.facebook.com/adaletplatfo
 • başörtüye savaş açan CHP'li SERTERE SUÇ DUYURUSU
 • İnsan:Zulmü Engeller. Hayvan:Zulmü Seyreder. EsfeleSafilin:Zulme SessizŞeytandır. Bel'am: Zulmü Destekler ve Allaha Akıl Verir. BelhumAdal:Zulmsever
 • HSYK'nın müstafilerine görevi kötüye kullanmaktan ve eski başkanvekili kadir özbeke zimmetten suç duyurusu 27 Ekim Saat.11 Yargıtay
 • TBMM ye muhtıra veren yalçınkaya azledilsin ve suç duyurusu
 • 1 Kasım 2010 Saat.11de İstanbul SultanAhmed ADLiyesine ...SUÇ duyurusu... Türkiyelilere Türk Alfabesi diye yutturulan Latin harf devriminin ihlalisuç
 • özdemir ince ve hürriyet gazetesine kutsal değerlere hakaretten, halkı kin-nefret ve düşmanlığa sevketmekten, (125.madde)ve 216.madde ALENEN AŞAĞILAMA
 • Cumhurbaşkanına AYM ve HSYK Üye Tekliflerimiz; ReşatPETEK,YasinŞAMLI, OsmanCAN, MuharremBALCI, NusretÇİÇEK, MustafaŞENTOP, GüldenSÖNMEZ, FatmaBENLİ
 • 22 Eylül saat.14 tvnet gündüz konuğuyuz
 • Darbeci Yargıçların
 • samanyoluhaber tv deyiz
 • CUNTA AÇIĞA ALINSIN Terfileri İMZALAMAYIN 35.Madde KALKSIN YÜRÜYÜŞÜ 31Temmuz Saat:12 ANKARA • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi2
  Bugün Toplam39
  Toplam Ziyaret164500